o25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด o25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562

o26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26.1การวางแผนอัตรากำลังคน
o26.1.1 กรอบภาระค่าใช้จ่าย
o26.1.2-วิเคราะห์อัตรากำลัง-สป.
o26.1.3-วิเคราะห์อัตรากำลัง-กค.
o26.1.4-วิเคราะห์อัตรากำลัง-กช.
o26.1.5 การวิเคราะห์ภาระงาน และอัตรากำลัง
o26.1.6วิเคราะห์อัตรากำลัง-กศ.
o26.1.7-วิเคราะห์อัตรากำลัง-ศพด.
o26.2-แผนการสรรหา-บรรจุ-และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
o26.3-การพัฒนาบุคลากร-การติดตาม-ประเมินผล
o26.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต-สร้างสภาพแวดล้อม
o26.5.1ประกาศพนักงานส่วนตำบล
o26.5.2ประกาศพนักงานจ้าง
o26.6 การส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน

o28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย์ยากรบุคคลประจำปี

o28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย์ยากรบุคคลประจำปี2562

o28.1สรุปบริหารทรัพยากรบุคคล
o28.2ระดับความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล