o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

มกราคม 61
กุมภาพันธ์ 61
มีนาคม 61
เมษยน 61
มิถุนายน 61

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562