o18 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลด  o18 แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2562

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
คำแถลง
คำแถลง รายละเอียดคำแถลง
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
คำแถลง รายละเอียดประมาณการายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

 

 

o20 รายงานผลการใช้จำนวนงบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลด o20 รายงานผลการใช้จำนวนงบประมาณประจำปี 2562