o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ดาวน์โหลดข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2562

o14 มาตรฐานการให้บริการ

o14 มาตรฐานการให้บริการ ปี 2562

o14.1การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
o14.2การลงทุเบียนและยื่นคำร้องขอเบี้ยความพิการ
o14.3การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
o14.4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
o14.5การชำระภาษีป้าย
o14.7การขอรับบำเน็จปกติหรือบำเน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
o14.9การขอรับบำเน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
o14.10การขอรับบำเน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

o14.14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
o14.15การขออนุญาตประกอบกิจการทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

o17E-Sservice

ข้อมูลกำลังอัพเดทครับ