เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
  2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
  3. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.๑,ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒และแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  4. ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 4 ก.ย.61
  6. สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 วันที่ 4 สิงหาคม 2561
  7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 4 ก.ค.61
  8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 4 มิ.ย.61
  9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายาน 2561 วันที่ 4 พ.ค.61
  10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2561 สรุปวันที่ 4 เม.ย.61