ขอความอนุเคราห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียนของไทย

ขอความอนุเคราห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียนของไทย

ชมวีดิทัศน์จากลิงค์ข้างล่าง

https://www.youtube.com/watch?v=BNoD9oagHrc&feature=share&fbclid=IwAR16SHkJGr33eIeKjGfHx5BEMtEGvxuki8jb7QOH0yO0xJbjfbDTS184ikU

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองกลาง บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 2,7,11,12
  2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8
  3. ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนบดอัดหินคลุก ซอย 4,5,6 ต.หัวเมือง
  4. ประกาศ เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับคัดเลือกให้เปิดซองสอบราคารและผู้ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4,7,8,7,11,13
  5. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 สาย
  6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 6 แห่ง
  7. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ห้วยปู่สือ-ร่องแดง บ้านวังฟ่อนหมู่ 7
  8. โครงการขุดลอกห้วยขี้หมูพร้อมวางท่อ คสล.หูช้าง
  9. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกเหมืองกลาง
  10. โครงการก่อสร้างป้อมยามหน้าที่ทำการ อบต.หัวเมือง